Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

I. Všeobecné obchodné podmienky.


1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu http://www.koralik.sk  (ďalej len obchod").


Predávajúcim je:

Janette Csontosová – ART- KOR

telefón : +421905119366

Kpt. Jaroša 3

04022, Košice

IČO: 37056999

DIČ: 1034639683

Bankové spojenie: 0449564180/0900

IBAN: SK5809000000000449564180
SWIFT: GIBASKBX

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. Kupujúcim sa rozumie osoba (fyzická, alebo právnická), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom portálu www.koralik.sk

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.


II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy.


1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných registračným formulárom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

2. Každé prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.

3. Za akceptáciu objednávky sa považuje odoslanie potvrdzujúceho e-mailu systémom elektronického obchodu.

4. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky s kúpnou cenou vyššou ako 200 €, alebo s vyššími nákladmi na dodanie tovaru, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky, alebo písomne. V prípade odmietnutia takejto autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

5. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade čiastočného plnenia sa považuje kúpna zmluva za uzavretú ohľadne tejto časti objednaného tovaru.

6. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania.

7. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad, nepoškodený a v pôvodnom balení.

8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.


III. Dodacie podmienky a termíny.


1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (miesto podnikania) resp. bydlisko kupujúceho uvedené v elektronickej objednávke. Predávajúci realizuje dodanie tovaru využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi, prípadne priamo kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (spravidla je to od 3 do 10 pracovných dní, deň prijatia objednávky a víkendy sa do doby dodania nerátajú), prípadne v lehote po dohode s kupujúcim. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch (bublinkové obálky), s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody s kupujúcim vyplývajú špeciálne požiadavky na balenie.

6. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ho dobre uschovajte pre prípad reklamácie.


IV. Kúpna cena a platby.


1. Všetky ceny uvedené na www.koralik.sk sú vrátane DPH

2. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku, doručovateľa Slovenskej pošty, alebo osobne) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

3. V prípade objednávky s kúpnou cenou prevyšujúcou 200 €, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, považuje sa objednávka za neplatnú.

4. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.


V. Záruka, reklamácie, doklady.


1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list.

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar zákonom určenú záručnú dobu 24 mesiacov, odo dňa predaja.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo mechanickým poškodením kupujúceho. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

4. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou, za oneskorené doručenie zásielky, ani za stratu či poškodenie tovaru počas prepravy v dôsledku neadekvátneho zaobchádzania zo strany doručovateľa.

5. Predávajúci sa zaväzuje zabaliť tovar tak, aby bol počas prepravy chránený proti poškodeniu (za predpokladu dodržania pravidiel zaobchádzania so zásielkami zo strany doručovateľa). V prípade poškodenia alebo straty zásielky uplatňuje kupujúci reklamáciu priamo u doručovateľa.


VI. Poštovné a balné.


1. Pri platbe na dobierku účtuje predávajúci poštovné a balné 2,65 €, tovar bude zaslaný I. triedou

2. Pri platbe vopred na účet, účtuje predávajúci poštovné a balné 1,65 €, tovar bude zaslaný I. triedou. Pri platbe kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo svojej objednávky.

3. Pri osobnom dodaní (osobný odber v KE) a tiež pri objednávke nad 66 € poštovné neplatíte.


Doručovanie tovaru do zahraničia je možné po individuálnom dojednaní.VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia.


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti 22.11.2009Na prípadné ďalšie otázky odpovieme na e-mailovej adrese koralik@koralik.sk 

späť